Head Image
Logo
  • Училище за бременни
  • Курсове за бременни
  • Да научим още
  • Електронен магазин

За нас

Гаранционни условия

Гаранционни условия за продукти, закупени от „И за МАМА“ на територията на България

Важи за продуктите, на които при покупка е получена малка бланка, с попълнена информация за наличието на търговска гаранция

Гаранционният период започва в деня на покупката. Продукт, закупен от неоторизирани доставчици (без издадена касова бележка) не подлежи на гаранция. Гаранцията отпада, ако се докаже, че инструкциите (в опаковката) за употреба не са спазени. Гаранцията се отнася до нормалната употреба на продукта, съгласно инструкциите и не касае правата на потребителя. Гаранцията важи след предоставяне на касовия бон. Рекламацията може да бъде предявена, както в от обекта, в който е закупен продуктът (ако обектът е част от верига магазини на адреса на всеки един от обектите, част от веригата) така и на адрес: София, район Кремиковци, с. Яна, ул. Първи Май 9, тел. 00359 889 070209. Тази гаранционна карта дава права само за продукти, закупени на територията на България.

Моля в случай на рекламация на помпи за кърма да измивате добре помпата преди връщане! Това включва отстраняване на остатъци от кърма, по маркуч (ако има такъв), клапи, мембрани, конектор, фуния и други части. При изпратен недобре почистен продукт може да бъдете таксувани за почистване (30 лв). В повечето от случаите на липса на вакуум при помпите или намален такъв, причината е недобро ежедневно почистване и полепване на кърма по частите, предназначени да осигурят плътно прилепване. Невъзможността да прилепнат плътно една към друга намалява или не позволява създаване на вакуум.

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ не отменя правата на потребителя, съгласно Закона за защита на потребителите. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

Информация за потребителя, съгласно Закона за защита на потребителя по отношение на правата му при предявяване на рекламация

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Up Arrow