Head Image
Logo
 • Училище за бременни
 • Курсове за бременни
 • Да научим още
 • Електронен магазин

COVID-19 препоръки за почистване и дезинфекция на Symphony в болниците

Каква информация трябва да дадат здравните специалисти на майките, относно почистването на помпите за кърма (Симфони/Symphony или помпи за кърма за домашна употреба) по време на пандемия?

Симфони е помпа за кърма, предназначена за употреба от няколко майки едновременно, използвана в болнични, извънболнични или домашни условия. Помпата Симфони може да се използва в болниците или да бъде наета за домашна употреба, като задължително се обслужва, почиства и стерилизира след всяка употреба, преди да бъде използвана от друга майка.

Помпите за лична употреба като Freestyle, Swing maxi Flex и Swing Flex са проектирани за употреба само от една майка. Що се отнася до въпроси, относно експлоатацията, хигиенна поддръжка и възможни замърсявания, основно правило е, че тези помпи не трябва да се използват от няколко майки. Аналогично сравнение е употребата на четка за зъби, която също е само за лична употреба.

При употреба на болнична помпа за кърма, както и помпа за кърма за лична употреба след всяко изцеждане всички части, които влизат в контакт с кърма трябва да бъдат старателно измити следвайки препоръките на CDC (Центрове за контрол и профилактика на заболяванията) за правилно почистване на помпата.

Вирусът, причиняващ COVID-19 и други ендемични човешки коронавируси (HCoV) могат да оцелеят върху повърхности като метал, стъкло или пластмаса до 3 дни, но предаването на вируса може да бъде предотвратено чрез почистване и използване на дезинфектант.

Болнична помпа за кърма Symphony

Препоръки за почистване и дезинфекция

Когато изискванията на болницата противоречат на препоръките на Медела, изискванията са водещи.

Стъпка 1
 • Само упълномощен персонал може да почиства и дезинфекцира болничната помпа за кърма Symphony.
Стъпка 2
 • Целият персонал трябва да спазва стриктна хигиена, като редовно мие ръцете си в продължение на минимум 20 секунди и използва дезинфекциращи средства на работните места.
Стъпка 3
 • Целият персонал, който е разпределен за почистване и дезинфекциране на помпи за кърма трябва да носи лични предпазни средства.

Какви лични предпазни средства трябва да се носят?

Когато изискванията на болницата противоречат на препоръките на Медела, изискванията са водещи.

Измиване на ръцете
 • Действие: Редовно мийте ръцете си с чиста гореща вода и сапун за минимум 20 секунди. Подсушете ги с чиста хартиена кърпа за еднократна употреба. Използвайте средство за дезинфекция на ръце след измиване.
 • Важно: Дезинфектантът трябва да се използва само върху чисти ръце.
Предпазни очила
 • Действие: Носете предпазно средство за очи/лице.
 • Причина: За да сведете до минимум възможността да се опръскате при почистването, както и да избегнете попадане на дезинфектант в очите или върху лицето.
Предпазни ръкавици
 • Действие: Носете безлатексови нестерилни ръкавици за еднократна употреба.
 • Важно: Уверете се, че всички отворени рани или драскотини по тялото са покрити с водоустойчива превръзка или лепенка. Облече допълнително защитно облекло срещу дезинфектанта и всякакво потенциално микробиологично замърсяване.

Почистване и дезинфекциране на помпа за кърма Symphony

 • Почистване – избършете корпуса на помпата с чиста влажна (не мокра) кърпа. Използвайте питейна вода и основен неабразивен препарат за почистване. Оставете помпата на въздух за 5 минути, за да изсъхне.
 • Дезинфекция – избършете корпуса на помпата с чиста влажна (не мокра) кърпа, която е напоена с дезинфектант за повърхности на медицински изделия. Медела препоръчва да се използва дезинфектант за повърхности на основата на алкохол (минимум 70%). Оставете на въздух за 5 минути, за да изсъхне.

  Списък на дезинфектанти, одобрени за Symphony и доказано ефективни срещу SARS-CoV-2, според техните производители, е достъпен на страницата на Medela COVID. Персоналът е длъжен да провери годността на дезинфектантите за повърхности на медицински изделия или чрез проверка на информацията, предоставена от доставчика и/или чрез тест.

  Важно: Винаги трябва да се спазват инструкциите и информацията за безопасност на доставчика на дезинфектанти за повърхности на медицински изделия.

Препоръки за почистване и дезинфекция

Моля, проверете правилата на болницата за почистване на споделено оборудване. Алтернативни методи на обработка също могат да бъдат подходящи. Оборудването, операторите, почистващите препарати и процедурите, всички заедно допринасят за ефикасността на обработката. Здравното заведение трябва да гарантира, че оборудване за споделена употреба е безопасно.

Почистване на болнична помпа 1 Почистване на болнична помпа 2

1. Мийте ръцете минимум 20 секунди със сапун и гореща вода. Подсушете. Поставете ръкавици и предпазни средства.

2. Нанесете почистващ препарат и избършете външните повърхности на помпата и стойката. Оставете на въздух за 5 минути, за да изсъхне.

Почистване на болнична помпа 3 Почистване на болнична помпа 4

3. Избършете старателно с влажна кърпа дръжката и капака. Почистете бутона, както и зоната отвътре.

4. Избършете старателно с влажна кърпа като внимателно почистите дисплея и копчето за управление.

Почистване на болнична помпа 5 Почистване на болнична помпа 6

5. Избършете старателно с влажна кърпа захранващия кабел.

6. Извадете стойката за шишета и я избършете старателно с влажна кърпа.

Почистване на болнична помпа 7

7. Дезинфекцирайте с одобрена дезинфекцираща кърпа или препарат. Оставете да изсъхне на въздух. Следвайте стъпки от 2-7, за да дезинфекцирате помпата за кърма, кабела и стойката за шишета.

Забележка: ISO 17664:2017 определя изисквания за информацията, предоставяна от производителя на медицинско изделие, за обработването на медицинското изделие, за което се изисква почистване, последвано от дезинфекция и/или стерилизация за да се гарантира, че изделието е безопасно и ефективно за предвиденото си използване. Това включва информация за обработването преди използване или за повторно използване на медицинското изделие. Предписанията на ISO 17664:2017 са приложими за медицински изделия, които са предназначени за инвазивен или друг пряк или непряк контакт с пациента.

Свалете ръкавиците според указанията за лични предпазни средства. Измийте веднага ръцете. Изхвърлете използваните ръкавици и кърпички в найлонов плик и го запечатайте. Тези отпадъци трябва да бъдат двойно опаковани и изхвърляни ежедневно.

Забележка: Тези кратки инструкции не заместват инструкциите за употреба. За повече информация, вижте инструкциите за употреба на помпа за кърма Symphony. Ако препоръките на Медела противоречат на изискванията за почистване и дезинфекция във вашата държава, те имат предимство пред препоръките на Медела.

Свалете информацията в pdf: COVID-19 препоръки за почистване и дезинфекция на Symphony в болниците

Източник: Medela

Up Arrow